Obchodní podmínky

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti SAM 73 APPAREL s.r.o., se sídlem Milady Horákové, Kladno, IČ: 27115411, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.sam73.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 

1.2 Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.sam73.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

 

1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

1.4 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

1.5 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

1.6 Prodávající vyvíjí svou obchodní činnost i prostřednictvím franšízingu na základě uzavřených smluv o franšíze. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se franšízantem rozumí, samostatný podnikatel prodávající zboží označené značkou s.a.m. na základě smlouvy o franšízantem uzavřené s prodávajícím, jako franšízantem.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 

2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

 

2.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

2.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 

2.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1 Kupní smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena v souladu s ustanovením § 1827 občanském ho zákoníku. (Podá-li kupující objednávku prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku, je prodávající povinen prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku neprodleně potvrdit její obdržení; to neplatí při uzavírání smlouvy prostřednictvím výlučně výměnou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací.) Prezentace zboží na webovém rozhraní dle tohoto odstavce je nabídkou ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

 

3.2 Prezentace zboží na webovém rozhraní dle předchozí věty není nabídkou ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku, v případě, že si kupující zvolí koupi zboží od franšízanta na jeho provozovně s tím, že si zjistí prostřednictvím e-shopu franšízora dostupnost zboží na provozovně franšízanta, franšízor se zavazuje poskytnout případné zboží franšízantovi, pokud franšízant takové zboží nemá na skladě. Franšízant se zavazuje přijmout takové zboží, uhradit za něj kupní cenu franšízorovi a následně uzavřít kupní smlouvu se zákazníkem. Ze všech práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy uzavřené na provozovně franšízanta mezi franšízantem a zákazníkem je oprávněn a povinen pouze franšízant. Franšízor se zavazuje poskytnout franšízorovi veškerou součinnost při vyřizování reklamací zboží ze strany zákazníků a všech úkonech s tím souvisejících.

 

3.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží a informace o zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího a kupujícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

3.4 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s platbou, balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 

3.5 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, a to buď doručením na dobírku nebo osobním odběrem na prodejně
 • c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží,
 • d) informace, které prodávající povinen sdělit kupujícímu dle ust. § 1811, § 1820 a násl. občanského zákoníku, před uzavřením kupní smlouvy.

(dále společně jen jako „objednávka“)

 

3.6 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Současně s písemným potvrzením přijetí objednávky prodávající zašle kupujícímu textové vyhotovení obchodních podmínek a informace sdělené spotřebiteli před uzavřením kupní smlouvy dle ust. § 1811, § 1820 a násl. občanského zákoníku.

 

3.7 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 

3.8 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 

3.9 Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

 

3.10 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • a) v hotovosti (nebo platební kartou) přímo v prodejně prodávajícího
 • b) v hotovosti v místě bydliště kupujícího
 • c) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,
 • d) pomocí metody „Okamžitý nákup s platbou později“ (Twisto)

 

Platební metoda Twisto je poskytována společností Twisto payments a.s., IČO: 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 („Twisto“), spočívá v odložení platby kupujícího za nákup zboží či služeb u prodávajícího, a to na základě postoupení jeho pohledávky na Twisto na žádost kupujícího a její následné zaplacení Twisto prodávajícímu namísto kupujícího a to za podmínek uvedených ve Všeobecných obchodních podmínkách Twisto https://www.twisto.cz/podminky/.

 

V případě, že kupující využije platební metodu Twisto zprostředkovanou prodávajícím a poskytovanou ze strany společnosti Twisto, je kupující povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 14 dnů ode dne odeslání zboží či služby při využití služby Platba Online, nebo ve lhůtě do 45 dnů ode dne odeslání zboží či služby při využití služby Twisto účet.

 

Využitím platební metody Twisto kupující souhlasí se „Všeobecnými obchodními podmínkami Twisto“ a bere na vědomí „Pravidla pro zpracování osobních údajů“ společnosti Twisto https://www.twisto.cz/podminky/zpracovavani-udaju/. Kupující výslovně souhlasí s postoupením pohledávky prodávajícího (tj. Obchodníka) na uhrazení celkové kupní ceny (včetně případných nákladů na dopravu a dalších nákladů) objednaného zboží a/nebo služeb na společnost Twisto, a dále využitím platební metody Platba online kupující uzavírá se společností Twisto smlouvu o poskytnutí služby Platba online v souladu se „Všeobecnými obchodními podmínkami pro zákazníky služby Platba online“.

 

Společnost Twisto zpracovává osobní údaje kupujícího v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů dle „Pravidel pro zpracování osobních údajů“ uvedených na webových stránkách Twisto.

 

Pro vyhodnocení našich marketingových aktivit, úspěšnosti reklamních kampaní, efektivity vynakládání finančních prostředků na tyto činnosti a analýzu našeho postavení na trhu využíváme jako zpracovatele společnost Roivenue s.r.o., které předáváme některé údaje o činnosti našich zákazníků na našich internetových stránkách.

 

4.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží (poštovné). Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

4.3 V případě, že je zboží dodáváno na území Slovenské republiky hradí kupující kromě kupní ceny zboží i poštovné ve výši 5,89 Euro. V případě, že kupní cena objednávaného zboží dodávaného na Slovenskou republiku přesáhne částku 30,- Euro je poštovné zdarma.

 

4.4 Pokud si kupující přeje dodat zboží mimo Českou nebo Slovenskou republiku, stanoví se výše nákladů na dodání zboží na základě individuální dohody mezi kupujícím a prodávajícím.

 

4.5 V případě platby v hotovosti, platby na dobírku, nebo platby platební kartou je kupní cena splatná při převzetí zboží.

 

4.6 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu lze vzájemně kombinovat v případě, že tak stanoví podmínky slevové akce.

 

4.7 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a buď jej předá kupujícími při převzetí zboží nebo jej zašle v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím, a zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodu jej není možné vrátit.

 

5.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5 odst. 1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží, přičemž je-li na základě jedné smlouvy dodáváno několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta pro odstoupení od smlouvy ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží, a to na adresu prodejny prodávajícího, nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího e-shop@sam73.cz. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek a je zveřejněný na webových stránkách prodávajícího.

Prodávající potvrdí kupujícímu doručení odstoupení od smlouvy v textové podobě.

 

5.3 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být vráceno prodávajícímu do čtrnácti (14) dnů od dne odstoupení od smlouvy. Kupující odpovídá za to, že zboží bude vráceno prodávajícímu v takovém stavu, že jeho hodnota nebude snížena v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

 

5.4 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Pro vrácení peněžní prostředků platí, že prodávající zpravidla použije stejný platební prostředek, který použil zákazník pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčil jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit peněžní prostředky přijaté od kupujícího, již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady v hotovosti již při vracení zboží kupujícím. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen vrátit přijaté finanční prostředky dříve, než kupující zboží prodávajícímu předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

5.5 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit, pokud kupující neuhradil kupní cenu zboží před jeho převzetí způsobem, který si v objednávce zvolil, nebo pokud prodávající zjistí, že zboží již není možné kupujícímu dodat v množství a kvalitě požadované kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

5.6 Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

5.7 Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit i v případě zjevné chyby v uvedené ceně zboží. Za zjevně chybnou se považuje zejména cena nepřiměřeně nízká v porovnání s cenou, která je pro daný typ/druh zboží obvyklá. V případě, že kupující již zaplatil kupní cenu nebo jakoukoliv její část, bude mu tato částka vrácena zpět na jím určený účet do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím.

 

5.8 V případě, že se kupující rozhodne prodávajícímu vrátit zboží, které bylo předmětem splnění podmínky k obdržení další slevy na nákup, nebo obdržení dalšího produktu či dárku zcela ZDARMA, kupující musí společně s vráceným zbožím vrátit i výše zmíněný produkt či dárek, který kupující od prodávajícího dostal k nákupu ZDARMA či dodatečnou slevu, která mu na základě nákupu byla poskytnuta.

 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1 Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

6.2 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 50,-- Kč týdně (slovy: padesát korun českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

 

6.3 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

6.4 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

6.5 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

 

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady zboží, a záruky za jakost zboží, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními §§ 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

 

7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží nemá vady, tedy že je v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával a s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
 • b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto durhu obvykle užívá,
 • c) je zboží v odpovídajícím množství, míře a hmotnosti a
 • d) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

7.3 Ustanovení uvedená v čl. 7 odst. 2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

7.4 Projeví-li se vada zboží během šesti (6) měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při jeho převzetí kupujícím.

 

7.5 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese kterékoli prodejně prodávajícího, případě v sídle prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 

7.6 Rozbalené spodní prádlo nelze vyměnit ani vrátit. Toto platí i pro sortiment s ochranným obalem, nebo dle hygienických podmínek povahy výrobku.

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

8.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

8.3 V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem) ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující (spotřebitel) podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

 

8.4 Kupující (spotřebitel) může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na internetové adrese ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

8.5 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Kontrolu podnikání podle živnostenského zákona provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

8.6 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

 

8.7 Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

 

8.8 Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

9.1 Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - dále jen „Nařízení“ – a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

 

9.2 Správcem osobních údajů kupujícího je prodávající.

 

9.3 Účelem zpracování osobních údajů kupujícího je realizace práv a povinností z kupní smlouvy a vedení uživatelského účtu. Dalšími účely zpracování jsou zlepšení kvality poskytovaných služeb, zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, účetní a daňové účely a plnění zákonných povinností.

 

Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány v následujícím rozsahu:

 • a) Identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, IČ, DIČ)
 • b) Kontaktní údaje (e-mail, adresa, telefonní číslo)
 • c) Informace o nákupních zvyklostech
 • d) IP adresa

 

9.4 Doba zpracování osobních údajů: po dobu 5 let od splnění kupní smlouvy pro určení výkon nebo obhajobu právních nároků. V případě registrace účtu po dobu registrace a 3 roky po jejím skončení. Dále má prodávající povinnost osobní údaje zákazníka dále uchovávat 5 let od skončení účetního období v rámci účetnictví a archivovat 10 let od konce zdaňovacího období daňový doklad. V případě, že kupující udělí souhlas se zasíláním obchodních sdělení, bude prodávající dále zpracovávat osobní údaje kupujícího za účelem zasílání obchodních sdělení po dobu 3 let od udělení souhlasu.

 

9.5 Osobní údaje kupujícího nebudou předávány třetím osobám, s výjimkou:

 • -a) IT specialistů, zajišťujícím provoz webu sam73.cz, marketingové analýzy a e-mailing
 • b) dopravců v případě zaslání zboží
 • c) poskytovatelů platebních služeb
 • d) Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.

 

9.6 Ve vztahu ke zpracování osobních údajů prodávajícím má kupující následující práva: právo požadovat přístup ke svým osobním údajům; právo požadovat opravu svých osobních údajů; právo požadovat výmaz svých osobních údajů; právo na omezení zpracování svých osobních údajů; právo na přenositelnost svých osobních údajů; právo vznést námitku; právo podat stížnost. Kupující může svá práva uplatnit na emailové adrese: gdpr@sam73.cz, případně dopisem na adresu sídla prodávajícího.

 

9.7 Zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu prodávajícího (správce). Společnost SAM 73 APPAREL s.r.o. má tedy možnost zasílat kupujícímu na e-mail, i bez jeho předchozího souhlasu, nabídky obdobného zboží a služeb, které kupující na sam73.cz zakoupil. Zasílání těchto nabídek může kupující kdykoli odmítnout, a to kliknutím na příslušný výslovný odkaz v nabídce.

 

9.8 Veškeré materiály a informace na stránkách prodávajícího jsou výhradně duševním vlastnictvím této společnosti nebo osob s ním spolupracujících. Tyto materiály a informace nesmí být jakkoliv použity nebo upravovány bez souhlasu prodávajícího.

 

9.9 Internetové stránky prodávajícího mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky třetích osob; prodejce není odpovědný za obsah takových internetových stránek a za služby na nich nabízené.

 

9.10 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 

9.11 Prodávající může zasílat kupujícímu obchodní sdělení buď na základě souhlasu kupujícího nebo na základě svého oprávněného zájmu. Kupující může vždy odmítnout zasílání dalších obchodních sdělení prostřednictvím odkazu v každém zaslaném obchodním sdělení.

 

10. DORUČOVÁNÍ

10.1 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně nebo v textové podobě ve smyslu ustanovení § 1819 občanského zákoníku, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

 

Zpráva je doručena:

 • a) v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
 • b) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
 • c) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
 • d) v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
 •  

11. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

11.1 Provozovatele V případě, že se spotřebitelský spor mezi SAM 73 APPAREL s.r.o. (jako prodávajícím) a kupujícím (jako spotřebitelem), nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující (spotřebitel) podat návrh na mimosoudní řešení sporu. Tento návrh se podává subjektu určenému k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

 

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení AR
Štěpánská 15, Praha 2
120 00

 

11.2 Kupující (spotřebitel( také může řešit spor pomocí online platformy zřízené Evropskou komisí na internetové adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

12.2 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

 

12.3 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

12.4 Kupní smlouva včetně Všeobecných obchodních podmínek a Informací sdělených kupujícímu před uzavřením smlouvy je archivována prodávajícím v elektronické textové podobě ve smyslu ustanovení § 1819 občanského zákoníku a prodávající na žádost kupujícího poskytne kupujícímu kopii této kupní smlouvy.

 

Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou účinné od 31.8. 2018.

 

 

 

 

 

 

Loga platebních metod

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

2021 © SAM 73 APPAREL s. r. o.
L.O.A.D.I.N.G
Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování a analytiku, v případě udělení souhlasu také cookies pro účely cílení reklamy a personalizaci reklam. K tomu využíváme své partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Více informací o nastavení cookies naleznete zde.
#}