Pravidla soutěže

Pravidla soutěže Pravidla soutěže

PRAVIDLA SOUTĚŽE S NÁZVEM "Slavíme 20 let SAM73 a hrajeme o 20 x 5 000,- a další dárky"

(dále jen „Pravidla“)

 1. Organizátor
  1. Společnost SAM 73 APPAREL s.r.o., IČ: 27115411, se sídlem Milady Horákové 2774, Kročehlavy, 272 01 Kladno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 97385 (dále jen „Organizátor“), je organizátorem soutěže s názvem „Slavíme 20 let hrajeme o 20 x 5 000,- a další dárky“ (dále jen „Soutěž“), jejíž principy a podmínky upravují tato Pravidla.
  2. Poučení o zpracování osobních údajů je uvedeno v příloze č. 1 těchto Pravidel - ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - „Slavíme 20 let SAM73 a hrajeme o 20 x 5 000,- a další dárky“
 2. Místo a doba trvání Soutěže
  1. Soutěž probíhá v době od 01.4.2024 do 30.4.2024.
  2. Soutěž probíhá na území České republiky.
 3. Soutěžící
  1. Soutěže se účastní každá fyzická osoba:
   1. která v době od 01.4.2024 do 30.4.2024 uskuteční nákup minimálně za 599,-  v jakékoliv prodejně Organizátora označené SAM 73
    (dále jen „Soutěžící“).
   2. vyplní soutěžní lístek s údaji – jméno a příjmení, telefonní kontakt a číslo účtenky
  2. Registrace do Soutěže probíhá úhradou nákupu minimálně za 599,- a vyplněním soutěžního lístku, kterým zároveň souhlasí se zpracováním osobních údajů
 4. Výhry a jejich uplatnění
  1. Každý Soutěžící, který splní podmínky účasti v Soutěži stanovené těmito Pravidly, si může po úhradě nákupu nad 599,- vyplnit soutěžní lístek, který půjde do slosování o 20 x voucher v hodnotě 5000,- v prodejnách SAM73 (dále jen „Výhra“).
  2. Výhra může být uplatněna na celý sortiment SAM73 ve všech prodejnách SAM73. Výhru není možné kombinovat s jinou akcí nebo slevou. Výhru nelze uplatnit na e-shopu Organizátora. Slevový kupón je možné použít jednorázově, nelze za něj žádat finanční náhradu nebo poukázky a v případě nevyčerpání celkové hodnoty nemůže být směněn za peníze. Na jeden nákup v prodejně SAM73 lze uplatnit pouze jeden slevový kupón.
  3. Výherní prodej bude účtován v původních prodejních cenách produktů (tady bych lépe specifikoval co je to původní prodejní cena)
  4. Výherci boudou informování na telefonický kontakt, který uvedou na soutěžním lístku a to do 7. 5. 2024 a následně jim bude zaslán výherní voucher, který můžou uplatnit na prodejnách SAM73 ve výše stanové lhůtě
  5. Výherce musí Výhru uplatnit ve lhůtě dle od 13. 5. – 13. 6. těchto Pravidel a způsobem v těchto Pravidlech uvedeným, v opačném případě nebude moci Výhru využít – náhradní slevový kupón nebude poskytován.
  6. Výherce je povinen po výzvě předložit účtenku, jejíž číslo je uvedeno na soutěžním lístku za účelem zpětné kontroly podmínek soutěže.
 5. Ostatní ustanovení
  1. Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora. V případě, že se výhercem stane některá z osob dle předchozí věty, výhra se nepředá a propadá ve prospěch Organizátora.
  2. Organizátor je oprávněn kdykoliv změnit pravidla Soutěže. Takové rozhodnutí je účinné ode dne svého uveřejnění na internetových stránkách Organizátora
  3. Organizátor má právo tuto Soutěž kdykoliv bez uvedení důvodu ukončit, prodloužit či zkrátit, odvolat a/nebo změnit její podmínky, a to i bez udělení výhry. Takové rozhodnutí je účinné ode dne svého uveřejnění na internetových stránkách Organizátora. V takovém případě Soutěžící nemá nárok na náhradu škody nebo náhradu jakýchkoliv nákladů.
  4. Organizátor má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže včetně rozhodnutí o neudělení výhry v Soutěži pro porušení Pravidel. Soutěžící bere na vědomí, že výhry nejsou soudně vymahatelné.
  5. Organizátor je oprávněn ze Soutěže vyřadit Soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito Pravidly anebo platnými právními předpisy. Výhra nebude dále udělena ani v případě, že Organizátor zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany Soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému Soutěžícímu k získání výhry.
  6. Organizátor nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci Soutěže včetně selhání systémů a programového vybavení ani za jiné případy vyšší moci. Organizátor dále nenese odpovědnost za neúmyslné uvedení nesprávných nebo neúplných informací v souvislosti se Soutěží.
  7. Organizátor tímto nepřebírá vůči Soutěžícím žádné jiné závazky a tito nemají právo na jakákoliv jiná plnění než uvedená v Pravidlech. Soutěžící zejména nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v Soutěži, a to ani v případě změny těchto Pravidel.
  8. Každý Soutěžící bere na vědomí, že výhra pro něho může mít daňové dopady, a s převzetím výhry mohou být spojeny povinnosti dle účinných právních předpisů.

V Kladně dne 10.3.2024.

PŘÍLOHA Č. 1 - ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - „SLAVÍME 20 LET SAM73 a HRAJEME O 20 X 5 000,- A DALŠÍ DÁRKY“

 1. Totožnost Správce. Správcem osobních údajů je Organizátor Soutěže, kterým je Společnost SAM 73 APPAREL s.r.o., IČ: 27115411, se sídlem Milady Horákové 2774, Kročehlavy, 272 01 Kladno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 97385 (dále jen „Organizátor“)
 2. Kontaktní údaje Správce. Správce lze kontaktovat e-mailem na elektronickou adresu soutez@sam73.cz 
 3. Osobní údaje. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém je Soutěžící poskytl v souvislosti se soutěží Jedná se tedy zejména o následující osobní údaje získané přímo od soutěžících: jméno, příjmení, telefonní kontakt a číslo účtenky
 4. Účel zpracování - Plnění smlouvy. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zajištění řádného průběhu Soutěže, účasti v Soutěži oznámení (a předání) výher v Soutěži jednotlivým výhercům a kontroly dodržování pravidel Soutěží, účasti v Soutěži a plnění podmínek Soutěže. Zpracování v tomto rozsahu je nezbytné pro plnění práv a povinností Správce a účastníků soutěže v Soutěži a pro ochranu práv Správce a účastníků Soutěže. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, s ohledem na podobu Soutěže však neuvedení osobních údajů má za následek nemožnost předání takové výhry a výhru v takovém případě nelze uplatnit.
 5. Zpracování osobních údajů provádí Správce svými jednotlivými pověřenými zaměstnanci. Osobní údaje nebudou předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
 6. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k zajištění účelu zpracování, tj. po dobu trvání Soutěže, po dobu následného uplatnění a předání výher, ledaže delší uchovávání určitých osobních údajů bude odůvodněno potřebou ochrany práv Správce nebo určení, výkonu nebo obhajoby jeho právních nároků.

   
 7. Práva při zpracování osobních údajů. V souladu s ustanovením § 27 a násl. zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon o zpracování osobních údajů“), resp. čl. 13 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení GDPR“), tímto Správce tímto informuje Soutěžící jako subjekty údajů o jejich základních právech:
  1. Právo na přístup k osobním údajům. Každý subjekt údajů je dle ustanovení § 28 Zákona o zpracování osobních údajů, resp. čl. 15 Nařízení GDPR, oprávněn získat od Správce potvrzení o zpracování svých osobních údajů, přístup ke zpracovávaným osobním údajům (včetně případné kopie zpracovávaných osobních údajů) a přístup k těmto dalším informacím:
   1. účely zpracování;
   2. kategorie dotčených osobních údajů;
   3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích (a v těchto případech i o vhodných zárukách, které se vztahují na předání);
   4. plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
   5. existence práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování, anebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
   6. právo podat stížnost u dozorového úřadu;
   7. veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;
   8. skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, a smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.
  2. Právo na opravu. Každý subjekt údajů má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje nebo s přihlédnutím k účelům zpracování doplnil neúplné osobní údaje, které se ho týkají.
  3. Právo na výmaz. Každý subjekt údajů má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu týkají, a to za podmínky, že je dán některý z důvodů pro výmaz uvedený v čl. 17 Nařízení GDPR, zejména pokud:
   1. osobní údaje již nebudou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány;
   2. subjekt údajů vznese námitky proti zpracování z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování pro účely přímého marketingu;
   3. osobní údaje byly zpracovány protiprávně.

Povinnost Správce vymazat osobní údaje na žádost subjektu údajů se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné pro některý z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 3 Nařízení GDPR, zejména pokud je zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

  1. Právo na vysvětlení. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že Správce (nebo zpracovatel, pokud takový je) provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů či Nařízení GDPR, může požádat Správce (nebo zpracovatele) o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu.
  2. Právo na omezení zpracování. Každý subjekt údajů má právo na to, aby Správce omezil zpracování v kterémkoliv z těchto případů:
   1. subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
   2. zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
   3. Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
   4. subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Při omezení zpracování budou příslušné osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, případně z jiných důvodů uvedených v čl. 18 odst. 2 Nařízení GDPR. O zrušení omezení zpracování bude subjekt údajů Správcem předem upozorněn.

  1. Právo na přenositelnost. Subjekt údajů má právo získat své osobní údaje, jež poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje bez bránění ze strany Správce jinému správci, případně na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním Správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné. Výkonem práva na přenositelnost nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
  2. Právo podat stížnost. Práva a povinnosti subjektů údajů a Správce se v oblasti ochrany osobních údajů v plném rozsahu řídí platnými právními předpisy. Každý subjekt údajů, který se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů došlo k porušení zákona o ochraně osobních údajů, Nařízení GDPR či jiných právních předpisů, je oprávněn podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
  3. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, které Správce zpracovává z toho důvodu, že je to nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany. Správce v takovém případě nebude osobní údaje příslušného subjektu dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

Loga platebních metod

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

2021 © SAM 73 APPAREL s. r. o.
Vítejte na oficiálním e-shopu SAM73 pro Českou republiku. Bohužel, váš prohlížeč není kompatibilní s nejmodernějšími standardy a náš e-shop se nebude zobrazovat správně. Použijte prosím jiný prohlížeč.

Mozilla Firefox
Google Chrome

Děkujeme za pochopení.
#}