- VĚRNOSTNÍ PROGRAM V.I.P. CARD -

Máte již svojí VIP věrnostní kartu?

Ulevte své kapse a noste své karty vždy u sebe v chytrém mobilu.

Ještě nečerpáte slevy díky věrnostní kartě SAM?

vip card

Získejte slevu až 15% na každý nákup u SAMu. Ihned získáváte slevu 3%. Založte si svou VIP kartu už dnes! V prodejnách označených touto samolepkou můžete věrnostní karty uplatnit.

Registrujte se online.

Formulář pro získání V.I.P. karty ve formátu PDF

Vážení zákazníci,
dříve než vyplníte přihlašovací formulář, přečtěte si, prosím, podmínky věrnostního programu V. I. P. card.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ČLENSTVÍ

ZKRÁCENĚ

Princip věrnostního programu V. I. P. card

Věrnostní program V. I. P. card (dále jen V. I. P. card) provozuje společnost SAM 73 APPAREL s. r. o., se sídlem Milady Horákové 2774, 272 01 Kladno, IČ 27 1154 11, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 97385 (dále jen SAM 73 APPAREL). Věrnostní program je určen zákazníkům společnosti SAM 73 APPAREL. Člen V. I. P. card při nákupech v prodejnách SAM 73 APPAREL sbírá body na svůj osobní účet a za nasbírané body získává od SAM 73 APPAREL odměny, např. slevu na novou kolekci.

Za každý nákup získáváte body. Podle výše bodového konta čerpáte 3% až 15% slevu na každý nákup.

Podmínky členství a přihlášení do V. I. P. card

Členem V. I. P. card se může stát fyzická osoba starší 18 let včetně, která souhlasí s podmínkami členství ve V. I. P. card, potom, co odevzdá řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku. Členství ve V. I. P. card a získání karty není podmíněno nákupem zboží v obchodech SAM 73 APPAREL. Každá osoba může podat jen jednu přihlášku, vícenásobné členství není možné. Vyplněním a podepsáním přihlášky člen V. I. P. card souhlasí s podmínkami členství a prohlašuje, že se s nimi seznámil.

Je-li vám více jak 18 let, vyplňte na prodejně přihlášku.

Používání karty

Po odevzdání vyplněné přihlášky dostane nový člen ihned klubovou kartu. Karta zůstává vlastnictvím společnosti SAM 73 APPAREL a slouží k zaznamenání bodů nasbíraných za nákupy vykonané členem klubu v obchodech SAM 73 APPAREL. Vzhledem k tomu, že SAM 73 APPAREL je maloobchodní společnost a nabízí zboží konečným spotřebitelům, je oprávněna pozastavit členství ve věrnostním programu V. I. P. card tomu členovi, u kterého je důvodné podezření, že nákupy vykonané ním nebo členy jeho společné domácnosti v obchodech SAM 73 APPAREL nejsou (s ohledem na objem nákupů) určené k jeho osobní spotřebě nebo k osobní spotřebě členů jeho domácnosti. Společnost SAM 73 APPAREL si vyhrazuje právo odečíst z osobního účtu člena body neoprávněně započtené za nákupy určené pro podnikatelské účely. Společnost SAM 73 APPAREL si vyhrazuje právo ukončit členství ve věrnostním programu V. I. P. card osobám, u kterých zjistí, že opakovaně započítávají body za nákupy určené pro podnikatelské účely. Kartu lze použít v obchodech SAM 73 APPAREL a u dalších smluvních partnerů.

Předložte svou VIP kartu při každém nákupu v našich obchodech.

Obchody, kde je možno uplatnit V. I. P. card, budou označeny samolepkou V. I. P. card programu. U smluvních partnerů mohou pro používání karty a sbírání bodů platit jiné podmínky, proto je třeba se u nich o podmínkách užití karty informovat. Nasbírané body ani poukázky na slevu nejsou převoditelné. V případě ztráty karty může člen V. I. P. card požádat o vydání nové karty. Informace o vydání karty za ztracenou kartu je možné získat na e-mailové adrese vip

Prodejny, kde můžete uplatnit slevu, jsou označeny samolepkou.

Sbírání bodů

Aby bylo možné započítat body za nákup, musí člen klubu při placení předložit u pokladny klubovou kartu. Body započtené prostřednictvím klubové karty vydané k jednomu účtu se budou na tomto účtu sčítat. Za každou zaplacenou korunu je jeden bod. Výše slevy je uvedena ve slevové tabulce. Slevu lze uplatnit pouze na zboží z nové kolekce.

0 – 2 999 bodů … 3% sleva 3 000 – 9 999 bodů … 5% sleva 10 000 – 19 999 bodů … 7% sleva
20 000 – 29 999 bodů … 10% sleva 30 000 – 49 999 bodů … 12% sleva 50 000 bodů a více … 15%sleva
Za každý nákup zboží z nové kolekce získáte body. Podle výše bodového konta můžete získat slevu až 15%.
Ihned po registraci získáváte 3% slevu.

SAM 73 APPAREL si vyhrazuje právo uvedené hodnoty kdykoliv měnit, přičemž každá změna bude platná dnem oznámení na webových stránkách www.sam73.cz a v obchodech SAM 73 APPAREL. Veškeré případné reklamace týkající se připsání bodů na kartu musí být uplatněny při nákupu, ke kterému se připisování bodů vztahuje. Na pozdější reklamace týkající se připsání bodů nemůže být brán zřetel. SAM 73 APPAREL si vyhrazuje právo určit maximální výši nákupu, za který budou připisovány body. SAM 73 APPAREL si dále vyhrazuje právo určit, na které výrobky se započítávání bodů nevztahuje. Aktuální seznam výrobků, na které se započítání nevztahuje, naleznete na webových stránkách www.sam73.cz.

Ukončení a zánik členství ve V. I. P. card

Člen klubu může svoje členství kdykoliv zrušit, a to zasláním e-mailu na adresu vipcard@sam73.cz. Společnost SAM 73 APPAREL si vyhrazuje právo zrušit členství ve V. I. P. card, pokud nebyla členská karta použita déle než 24 měsíců. Tím není dotčen nárok člena opakovaně se přihlásit do V. I. P. card. Zrušením a ukončením členství ve V. I. P. card se zároveň zruší všechny body nasbírané na členské kartě. Společnost SAM 73 APPAREL je oprávněna zrušit členství, pokud člen poruší všeobecné podmínky členství. Člen V. I. P. card se zavazuje oznámit změnu osobních údajů bezodkladně, a to zasláním e-mailu na adresu vipcard@sam73.cz. SAM 73 APPAREL je oprávněna kdykoliv změnit podmínky členství ve V. I. P. card. Nové podmínky platí dnem, kdy jsou zveřejněny v obchodech společnosti SAM 73 APPAREL, na internetových stránkách www.sam73.cz. Společnost SAM 73 APPAREL si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit věrnostní program V. I. P. card.

Své členství můžete kdykoli zrušit.

Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem Vašich osobních údajů je společnost SAM 73 APPAREL (dále jen „Správce“). Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - dále jen „Nařízení“ – a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

- Identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, pohlaví)

- Kontaktní údaje (e-mail, adresa, telefonní číslo)

- Informace o nákupních zvyklostech

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zařazení do databáze věrnostního programu V.I.P. card a účast ve věrnostním programu V.I.P. card v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami členství. Dalšími účely zpracování jsou zlepšení kvality poskytovaných služeb, zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, účetní a daňové účely a plnění zákonných povinností.

Doba zpracování osobních údajů: po dobu Vašeho členství ve věrnostním programu V.I.P. card a po dobu tří let od jeho skončení. V případě, že udělíte souhlas se zasíláním obchodních sdělení, bude Správce dále zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení po dobu tří let od udělení souhlasu.

Dále bychom Vás chtěli informovat, že zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu správce. Společnost SAM 73 APPAREL má tedy možnost zasílat Vám, i bez Vašeho souhlasu, nabídky obdobného zboží a služeb, které jste jako členové věrnostním programu V.I.P. card zakoupili, a to na e-mail uvedený v přihlášce. Zasílání těchto nabídek můžete kdykoli odmítnout, a to kliknutím na příslušný výslovný odkaz v nabídce. Zasílání těchto nabídek na poskytnutý e-mail můžete odmítnout také z Vašeho uživatelského účtu.

Vaše osobní údaje nebudou předávány žádným třetím osobám s výjimkou

- smluvních partnerů, u kterých je možné V.I.P. card uplatnit (franšízanti)

- IT specialistů, zajišťujícím provoz webového portálu sam73.cz a e-mailing

- dopravců v případě zaslání V.I.P. karty poštou

- provozovatelů mobilních aplikací umožňujících nahrání V.I.P. karty do telefonu

Kontaktní údaje Správce:

adresa: Milady Horákové 2774, 272 01 Kladno

tel.: +420 776 268 351

e-mail: vipcard@sam73.cz

V případě jakýchkoli dotazů v oblasti ochrany osobních údajů nás přímo kontaktujte na emailové adrese: gdpr@sam73.cz

Osobní údaje budou zpracovávány podle jejich povahy manuálně a/nebo automatizovaně.

V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ MÁTE NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVA:

1) právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, tedy Vaše právo získat na základě Vaší žádosti informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Pokud Vaše osobní údaje zpracovávány jsou, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a zároveň máte právo získat následující informace:

 1. a) účely zpracování;
 2. b) kategorie dotčených osobních údajů;
 3. c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým Vaše osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
 4. d) plánovaná doba, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
 5. e) existence práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
 6. f) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud je Správce nezískal od Vás;
 7. g) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vás.

2) právo požadovat opravu svých osobních údajů, tedy právo, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají; dále máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

3) právo požadovat výmaz svých osobních údajů, tedy právo, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 1. a) Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 2. b) pokud odvoláte souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 3. c) vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení a nebudou existovat žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování podle čl. 21 odst. 2 Nařízení;
 4. d) Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 5. e) Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, které se na Správce vztahuje;
 6. f) Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1. Nařízení,

4) právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, tedy právo, aby Správce omezil zpracování Vašich osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

 1. a) pokud popíráte přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost Vašich osobních údajů ověřit;
 2. b) zpracování je protiprávní a Vy odmítnete výmaz Vašich osobních údajů a místo toho budete žádat o omezení použití Vašich osobních údajů;
 3. c) pokud Správce již Vaše osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 4. d) pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody,

5) právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, tedy právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytl/a Správci, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Správce bránil, a to v případě, že:

 1. a) zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení; a
 2. b) zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo Správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

6) právo vznést námitku, tedy právo, z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě právních důvodů:

- zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen, nebo

- zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.

Vznesete-li námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, Správce nebude Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Námitku lze vznést i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo profilování. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

7) právo podat stížnost u dozorového úřadu, tedy u Úřadu na ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, oficiální web:https://www.uoou.cz.

Tyto všeobecné podmínky členství ve věrnostním programu V. I. P. card jsou platné od 25.5.2018.

shop roku 2015
shop roku 2016
DOPRAVA ZDARMA
NAD 799KČ
VÝMĚNA A VRÁCENÍ
DO 14TI DNŮ
PLAŤ AŽ PO VYZKOUŠENÍ
105 PRODEJEN
+420 776 268 351
ZAVOLEJ, PORADÍME
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Napište nám Váš názor, zajímá nás.

Podívejte se nejdříve, zda není váš dotaz již zodpovězen v často kladených otázkách?

Pokud Vám od nás nedorazil e-mail o objednávce, heslu, registraci apod., zkontrolujte prosím, že vám nespadl do spamu.

×

Získejte další slevu

3% na svůj první nákup


Navíc budete jako první vědět o všech novinkách, slevových akcích a tajných slevových kódech.

Vaše e-mailová adresa je u nás v bezpečí, přečtěte si naše podmínky zpracování osobních údajů.