Informace před uzavřením kupní smlouvy

SAM 73 APPAREL s. r. o., IČO: 27115411, se sídlem Milady Horákové 2774, Kladno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl.č.  97385, tel tel+420 776 268 351, fax.: 312 818 362, email e-shop@sam73.cz (dále jen „prodávající“) jakožto provozovatel internetového obchodu www.sam73.cz (dále jen „E-shop“)tímto poskytuje svým zákazníkům, kteří jsou spotřebiteli ve smyslu § 418 zákona č.  89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), v souladu s ustanoveními § 1811 odst. 2, § 1820 odst. 1, § 1824 odst. 1 a § 1826 odst. 1 občanského zákoníku před uzavřením kupní smlouvy za použití prostředků komunikace na dálku ve smyslu § 1820 odst. 1 občanského zákoníku následující informace:

1) prodávající:

SAM 73 APPAREL s. r. o.
IČO: 27115411, se sídlem Milady Horákové 2774, Kladno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl.č. 97385
tel:+420 776 268 351, fax.: 312 818 362, email: e-shop@sam73.cz

2) označení zboží

viz popis zboží uvedený v detailu náhledu jednotlivého produktu

3) cena zboží, služby

viz cena zboží uvedená v detailu náhledu jednotlivého produktu, cena je uvedena včetně DPH a jiných daní a poplatků (vyjma nákladů na dodání zboží)

4) způsob platby:

 • v hotovosti (nebo platební kartou) přímo v prodejně prodávajícího,
 • v hotovosti v místě bydliště zákazníka
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném zákazníkem v objednávce;

5) způsob dodání:

 • osobní vyzvednutí na prodejně zvolené zákazníkem v objednávce (smlouvě)
 • do místa bydliště zákazníka
 • do místa určeného zákazníkem v objednávce

6) údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv:

 1. Práva a povinnosti Prodávajícího a zákazníka ohledně záruky Prodávajícího za jakost zboží při převzetí a práva zákazníka z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).
 2. 2. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá zákazníkovi, že v době, kdy zákazník zboží převzal:
  • a. má zboží vlastnosti, které si Prodávající a zákazník ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • b. se zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • c. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a
  • d. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 4. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v bodě 2. výše, může zákazník požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady.
 5. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má zákazník i právo od kupní smlouvy odstoupit.
 6. Neodstoupí-li zákazník od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy zákazníkovi působilo značné obtíže.
 7. Právo z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, pokud zákazník před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud zákazník vadu sám způsobil.
 8. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. To neplatí:
  • a. u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  • b. na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
  • c. u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, které zboží mělo při převzetí zákazníkem, nebo
  • d. vyplývá-li to z povahy věci.
 9. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má zákazník právo:
  • a. a odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
  • b. na odstranění vady opravou věci,
  • c. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  • d. odstoupit od smlouvy.
  Podstatným porušením smlouvy se ve smyslu § 2002 občanského zákoníku rozumí takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatní případech se má za to, že porušení podstatné není.
 10. Zákazník sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li zákazníkovi, že vady neodstraní, může zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li zákazník své právo včas, má práva podle odst. 11 níže.
 11. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má zákazník právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 12. Dokud zákazník neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží; volba nesmí zákazníkovi způsobit nepřiměřené náklady.
 13. Neodstraní-li Prodávající vadu zboží včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může zákazník požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu Prodávajícího.
 14. Prodávající neposkytuje zvláštní smluvní záruku za jakost dle § 2113 ve spojení s § 2165 občanského zákoníku nad rámec zákonných ustanovení, záruční doba tedy činí 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet okamžikem převzetí zboží zákazníkem.
 15. Práva zákazníka vyplývající ze záruky za jakost při převzetí a odpovědnosti za vady prodávajícího, uplatňuje zákazník u prodávajícího na adrese jeho sídla či jeho prodejen. V případě, že zákazník uplatní u prodávajícího právo z vadného plnění, potvrdí prodávající zákazníkovi v písemné formě, kdy právo uplatnil, provedení opravy a dobu jejího trvání.
 16. 16. Reklamace se vyřizují v souladu s obchodními podmínkami Prodávajícího reklamačním řádem, občanským zákoníkem, zákonem na ochranu spotřebitele a dalšími právními předpisy.

7) právo na odstoupení

Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě do 14 dnů kupní od dodání zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí zákazník informovat prodávajícího:

SAM 73 APPAREL s. r. o.
IČO: 27115411, se sídlem Milady Horákové 2774, Kladno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl.č. 97385
tel+420 776 268 351, fax.: 312 818 362, email e-shop@sam73.cz

formou jednostranného právního jednání, nebo dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zákazník může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy uveřejněný na webových stránkách prodávajícího, není to však povinností zákazníka.

Na webové stránce www.sam73.cz může zákazník rovněž elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení. Využije-li zákazník této možnosti, obratem mu prodávající zašle potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Pokud zákazník odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby, které prodávající obdržel, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zákazníkem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který použil zákazník pro provedení počáteční transakce, pokud výslovně neurčil jinak. V žádném případě zákazníkovi tím nevzniknou další náklady.

Prodávající není povinen vrátit přijaté finanční prostředky dříve, než zákazník zboží prodávajícími předá nebo prokáže, že jste zboží prodávajícímu odeslal.

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašle zákazník zpět nebo je předá:

SAM 73 APPAREL s. r. o.
IČO: 27115411, se sídlem Milady Horákové 2774, Kladno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl.č. 97385
tel+420 776 268 351, fax.: 312 818 362, email e-shop@sam73.cz

Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zákazník odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

Zákazník ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu.

Zákazník odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Vzorový formulář odstoupení od smlouvy je uveden na webových stránkách prodávajícího.

8) v případě odstoupení ponese zákazník náklady na vrácení zboží

9) náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby:

Prodávající neúčtuje žádné poplatky za prostředky komunikace na dálku. Zákazník platí pouze standardní poplatky účtované jeho poskytovateli internetového připojení a telekomunikačních služeb.

10) údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována:

Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním nebo předáním zboží zákazníkovi, není-li v kupní smlouvě dohodnuto jinak.

11) údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností zákazníků včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru:

Systém mimosoudního vyřizování stížností není zaveden. Zákazník se může obrátit se stížností na příslušný orgán dohledu nebo státního dozoru (např. Česká Obchodní Inspekce).

12) údaj, zda uzavřená smlouva bude u něho uložena a zda k ní umožní zákazníkovi přístup:

Obsahem kupní smlouvy je: a) objednávka, b) Všeobecné obchodní podmínky a c) Informace poskytované před uzavřením smlouvy. Prodávající uchovává kupní smlouvy v elektronické podobě a na žádost zašle zákazníkovi kopii kupní smlouvy v elektronické podobě na email uvedený zákazník v objednávce po zadání čísla objednávky a identifikace zákazníka ze strany zákazníka.

13) údaj o jazycích, ve kterých lze smlouvu uzavřít:

Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

14) údaj o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy:

Pro objednání zboží zákazník vloží zboží do košíku kliknutím na tlačítko „PŘIDAT DO KOŠÍKU“ v detailu náhledu jednotlivého produktu v E-shopu. Následně zákazník vyplní ve webovém rozhraní E-shopu své dodací a fakturační údaje, vybere způsob dodání zboží a způsob platby. Zákazník dále potvrdí svůj souhlas s obchodními podmínkami Prodávajícího a vezme na vědomí tyto informace poskytované před uzavřením smlouvy a poučení o právu na odstoupení od smlouvy. Zákazník objednávku odešle Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“.

15) údaj o možnostech zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky:

Před odesláním objednávky může zákazník jakákoliv zadaná data opravit jejich přepsáním. Po odeslání objednávky dostane zákazník potvrzující email s daty, která zadal při vytváření objednávky. V případě chybného uvedení jakýchkoliv dat v objednávce zákazník informuje Prodávajícího emailem na e-shop@sam73.cz, kde uvede číslo objednávky a správné údaje.

16) údaj o kodexech chování, které jsou pro podnikatele závazné nebo které dobrovolně dodržuje a o jejich přístupnosti s využitím elektronických prostředků:

Prodávající není vázán žádným kodexem chování.

Napište nám Váš názor, zajímá nás.

Podívejte se nejdříve, zda není váš dotaz již zodpovězen v často kladených otázkách?

Pokud Vám od nás nedorazil e-mail o objednávce, heslu, registraci apod., zkontrolujte prosím, že vám nespadl do spamu.

×

Získejte další slevu

3% na svůj první nákup


Navíc budete jako první vědět o všech novinkách, slevových akcích a tajných slevových kódech.

Vaše e-mailová adresa je u nás v bezpečí, přečtěte si naše podmínky zpracování osobních údajů.